Ring til os på 40 29 37 97

Standardbetingelser

Standardforbehold Diamantentreprenørernes Brancheforening

Standardforbehold af marts 2001

1.
For tilbuddet gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92). Udbudsmaterialets fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske, og disse ikke er i strid med § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbuddet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

2.
Ved alle byggearbejder forudsættes stik-ledninger for afløb og el, gas, varme, vand m.v. ført ind på bygge-pladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

3.
Det forudsættes, at bygherren stiller den i AB 92,
§ 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

4.
Det forudsættes, at entreprenøren og dennes under-entreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92 § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.

5.
Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, er indeholdt i tilbuddet.
Snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder. Afviser bygherren at betale disse merudgifter, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder o.lign. tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger. Er vinterforanstaltningerne beskrevet i en vintertil-budsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, jf. § 3 i vinterbekendtgørelsen, afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder og ellers som regningsarbejde.

6.
Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.
Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet. Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og §9. Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.

7.
Hvor arbejdet består af flere byggeafsnit, forudsættes disse afleveret hver for sig.

8.
Stiller udbudsmaterialet krav om garanti for materialeegenskaber, er entreprenøren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber,og leverandøren stiller samme garanti overfor entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

9.
Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbuddet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.

10.
Ved Diamantentreprenørernes ret til tidsfrist-forlængelse jfr. AB 92 § 24, betales godtgørelse og/eller erstatning jfr. AB 92 § 27, herunder hvis arbejdet ikke kan gennemføres kontinuerligt uden forsinkelse, hindring, afbrydelse, eller arbejdet ikke kan påbegyndes på det i tidsplanen angivne tidspunkt.

11.
Det forudsættes, at bygherren lader foretage afsætning og opmærkning i henhold til AB 92 § 9, stk. 2.

12.
Hvis andet ikke er oplyst i udbudsmaterialet er tilstøbning, tilmuring ikke medregnet i tilbuddet.

13.
Tilbudsgiver er uden ansvar for:

 • Vandskader, der skyldes svindrevner m.v.
 • Misfarvning af bygningsdel m.v. på grund af bore-/skæreslam.
 • Overskæring af kabler, rørinstallationer m.v., udstrømning af løs isolering medmindre udbudsmaterialet indeholder fyldestgørende oplysninger om de omhandlede forhold og de hermed fornødne foranstaltninger.

14.
I tilbuddet er ikke medtaget udtagning og bortfjernelse af klodser.

15.
Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet tages der forbehold for ekstraudgifter, som følge af:

 • Usædvanlig kraftig armering, hvorved forstås
  1 1/2% af snitfladen – hvis dette ikke er oplyst i udbudsmaterialet.
 • Afdækning mod støvgener.
 • Reparation af huller m.v. efter fastgørelse af materiel.

Forbeholdet er godkendt af By- og Boligministeriet
Pkt. 1-9 er identisk med standardforbehold udarbejdet af Dansk Byggeri.

Odense Diamantskæring A/S samarbejdsbetingelser

 • Afsætning udføres af bygherre (kunde). Såfremt Odense Diamantskæring A/S udfører afsætning for bygherre, udføres dette uden erstatningsansvar. (Ved afsætning forstås: cirkulære huller afsættes i centrum, med angivelse af hul diamanter. Ved ikke cirkulære huller afsættes samtlige hjørner).
 • Afspærring og afdækning for adgang og sikkerhed udføres af bygherre (kunde), med mindre andet er nævnt i tilbud.
 • Evt. skader på tekniske installationer, herunder også alarmer og sikringsinstallationer, eller følgeskader pga. skade på tekniske installationer (skjulte som synlige) forsaget ved boring eller skæring, er Odense Diamantskæring A/S uvedkommende. Bygherre (kunde) skal af egen drift, afbryde relevante alarmer og installationer, som kan påvirkes af Odense Diamantskæring A/S´s arbejde.
 • Skader på bygninger og inventar pga. skære/borevand er Odense Diamantskæring A/S uvedkommende, dette er gældende trods vore eventuelle afdækninger.
 • Odense Diamantskæring A/S har ikke ansvar for evt. ændringer af bygningens stabilitet og bæreevne.
 • Hvis ikke andet er nævnt i tilbuddet, er tilbuddet gældende 30 dage fra afgivelsesdato.
 • Betalingsbetingelser 14 dage fra fakturadato.
 • Med mindre andet er aftalt stiller kunden bankgaranti inden arbejdet påbegyndes.
 • Såfremt bygherre (kunde) ikke anviser deponeringssted for skærevand, anvendes så vidt muligt det nærmeste kloak/afløbsanlæg til bortledning af skærevand, uden ansvar for Odense Diamantskæring A/S.
 • Med mindre andet er nævnt i tilbuddet, er korrosionsbeskyttelse af overskåret armering ikke omfattet i tilbuddet.
 • Tilbud omfatter kun, de i tilbuddet nævnte arbejder, samt de fagligt relevante bi-arbejder til nævnte, med mindre andet er nævnt i tilbuddet.
 • I tilbuddet er der ikke indregnet udgifter til bearbejdelse eller deponering af bygningsdele indeholdende eller påført miljøfarlige stoffer, medmindre andet er nævnt i tilbuddet.
 • Hvis ikke andet er aftalt skal Odense Diamantskæring A/S altid være omfattet af bygherres all-risk forsikring.